Amid
 
INSTRUKCJA
OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA, PRZECHOWYWANIA ORAZ POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAMI TYPU BIG-BAG

Opakowania typu Big-Bag wykonane są w całości z tworzyw sztucznych i nadają się do recyklingu. Worki Big-Bag należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Zużyte opakowania należy przekazywać do specjalistycznych firm posiadających pozwolenie odpowiednich organów na gospodarowanie odpadami opakowaniowymi.

W celu prawidłowego wykorzystania opakowań zaleca się:

 1. Przed rozpoczęciem pracy związanej z załadowaniem worka lub jego transportem zaleca się dokonanie wizualnej oceny opakowania w celu wykrycia widocznych uszkodzeń mechanicznych (spowodowanych złą obsługą opakowań).
 2. Przed napełnieniem opakowania z wkładką foliową należy zastosować rozdmuch powietrzem tak aby wkład foliowy rozkleił się na całej długości i szerokości opakowania.
 3. Należy zachować szczególną ostrożność przy zasypywaniu butelkowej wkładki PE. Materiał którym będzie wypełniona wkładka powinien być dozowany przez komin zasypowy. Materiał w butelkowej wkładce PE powinien być rozłożony równomiernie już w początkowej fazie zasypywania. W przypadku nierównomiernego rozłożenia materiału wkładka może ulec uszkodzeniom mechanicznym
 4. Należy zachować szczególną uwagę w trakcie napełniania opakowań, które przez dłuższy czas były wystawione na działanie niskiej temperatury. Zmrożenie tkaniny, z której wykonany jest worek a także wkładka foliowa powoduje zmniejszenie ich parametrów wytrzymałościowych, co może spowodować rozerwanie worka w trakcie napełniania. Zakres temperatur w których worki typu Big-Bag posiadają niezmienne parametry wytrzymałościowe wynosi od -10 ºC do 70 ºC. W temperaturach nie mieszczących się w podanym przedziale parametry wytrzymałościowe tkanin i wkładów mogą ulec pogorszeniu. Opakowanie typu Big-Bag używane w środowisku narażonym na znaczne i szybkie wahania temperatur może utracić parametry wytrzymałościowe.
 5. Podczas napełniania opakowań należy również zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiedniego typu wkładki foliowej w zależności od możliwości zasypowych urządzenia w zakresie odsysania powietrza podczas zasypu towaru tak aby ciśnienie wewnątrz wkładki nie przekraczało 20 mb. W urządzeniach zasypowych nie posiadających odsysania powietrza należy bezwzględnie stosować wkładki foliowe z perforacją. Użycie nieodpowiedniego typu wkładki może spowodować jej rozerwanie podczas procesu napełniania.
 6. Do przenoszenia i transportu napełnionych opakowań typu Big-Bag należy używać wyłącznie maszyn i urządzeń które są przystosowane do tego celu. Niedozwolone jest przenoszenie worków na urządzeniach, które nie zapewniają prawidłowego ułożenia opakowań. Opakowanie typu Big-Bag należy koniecznie podnosić za wszystkie uchwyty nośne. Do podnoszenia opakowań nie należy używać mocowań o ostrych krawędziach, ponieważ zachodzi obawa uszkodzenia uchwytów nośnych.
 7. W trakcie przenoszenia, ładowania, manewrowania, napełnionego worka należy zachować szczególna ostrożność, nie dopuszczając do kontaktu z przedmiotami, które mogłyby powodować uszkodzenie powłoki zewnętrznej opakowania. W związku z tym na czas transportu należy zabezpieczyć opakowania przed możliwością przemieszczenia się.
 8. Transport wypełnionego opakowania typu Big-Bag może odbywać się wyłącznie poprzez podniesienie worka i przeniesienie go na miejsce z zachowaniem bezpiecznej wysokości od podłoża. Zakazuje się przesuwania worka po podłożu.
 9. Bezwzględnie zabrania się przenoszenia załadowanych opakowań nad stanowiskami pracy innych pracowników, a także przebywania w obrębie pracy urządzeń przenoszących towar w opakowaniach Big- bag.
 10. Przy transportowaniu wózkiem widłowym worków należy użyć wszystkich zawiesi opakowania oraz transportować opakowanie z nachyleniem wideł na wózek widłowy. W razie potrzeby należy nałożyć ochronny materiał na widły wózka podnośnikowego w celu ochrony zawiesi opakowania przed uszkodzeniem ostrymi krawędziami wideł.
 11. Dodatkowo należy przestrzegać wszystkich przepisów bhp dotyczących pracy z urządzeniami dźwigowymi oraz pracami na wysokościach.
 12. Bezwzględnie należy przestrzegać wszystkich wytycznych zamieszczonych na etykietach informacyjnych opakowania w postaci piktogramów.
 13. Do rozcinania dna worka nie należy używać narzędzi które powodują konieczność wejścia operatora pod napełnione opakowanie typu Big-Bag w celu jego opróżnienia.
 14. Kategorycznie zabrania się przekraczać dopuszczalnej ładowności opakowania zawartej w etykiecie opakowania zadeklarowanej przez producenta.
 15. Wszystkie opakowania typu Big-Bag należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, Składować w takich miejscach, które nie powodują narażenia opakowania na niepożądane działanie warunków atmosferycznych ( słońce, wiatr, opady).
 16. Pomieszczenie przeznaczone do składowania opakowań powinno być wyposażone w wentylację, jego posadzka powinna być płaska, sucha i równa, powinno posiadać zabudowane ściany boczne zabezpieczające składowane opakowania przed promieniowaniem słonecznym i opadami atmosferycznymi.
 17. Napełnione opakowania typu Big-Bag należy składować na paletach, aby wykluczyć zawilgnięcia opakowań od spodu.
 18. Dopuszczalne jest zestawianie napełnionych opakowań typu Big Bag w stosy, jednak nie mogą one przekraczać zadeklarowanego dopuszczalnego nacisku.
 19. W przypadku konieczności składowania opakowań na zewnątrz należy bezwzględnie układać napełnione opakowania na podwyższeniu, na odprowadzającej wodę, suchej i gładkiej powierzchni oraz zabezpieczyć warstwy zewnętrzne tworzywem chroniącym opakowania przed narażeniem na warunki atmosferyczne, w szczególności opady atmosferyczne i promieniowanie słoneczne (UV).

Nie spełnianie powyższych zaleceń może skutkować odmową uznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
Wszelkie reklamacje spowodowane zniszczeniem powłoki zewnętrznej worka lub nadruku spowodowane brakiem odpowiedniego zabezpieczenia, a także nienależytego załadunku, transportu, wyładunku, przechowywania i składowania nie będą uwzględnione.

Odpowiedzialność z tytułu okresu gwarancji jest uwarunkowana od przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji. Podstawą gwarancji jest etykieta opakowania oraz kserokopia dokumentu zakupu.
Rozładunek produktu w siedzibie kupującego jest tożsamy z przeniesieniem odpowiedzialności za stan produktu na rzecz kupującego.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, zawilgocenia produktów, nie zgłoszone w określonym terminie oraz powstałe w miejscu użytkowania.
Gwarancja nie obejmuje użytkowania opakowań niezgodnie z przeznaczeniem, stosowania produktu na liniach, na których nie przeprowadzono odpowiednich testów oraz produktów, w których zostały dobrane niewłaściwe parametry.

 


Zapraszamy do współpracy.

 

 
     AMID © 2008